• Workshop: VTH en landelijke handhavingsstrategie

  28 November, Utrecht

  € 249

  In deze workshop maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Deze wet is op 14 april 2016 vastgesteld. Voor veel gemeenten aanleiding om hun regierol op omgevingsdiensten te herijken, het handhavingsbeleid te actualiseren en vergunningenbeleid op te stellen. Met het actualiseren wordt ook de landelijke handhavingsstrategie in positie gebracht. Aanvankelijk was er een directe wettelijke implementatieplicht, nu vloeit die voort uit de wettelijk verankerde kwaliteitscriteria.

  → Bekijk event
 • Masterclass flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet

  30 November, Utrecht

  € 299

  Deze masterclass biedt zowel overheden als bedrijven inzicht in de verschillende flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet en hoe deze instrumenten in de praktijk kunnen uitwerken. De masterclass beoogt enerzijds het juridisch kader te geven voor de onderwerpen flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte, en anderzijds vanuit de invalshoek van de gebruiker van de wet de keuzes hierin te verkennen.

  → Bekijk event
 • Workshop ‘de Kruimelafwijking’

  30 November, Utrecht

  € 249

  In de workshop: de kruimelafwijking krijgt u de nieuwe regels op een rij. Er wordt toegelicht waar de beperkingen liggen en of/welke rol de provincie heeft. Er wordt gewerkt vanuit de praktijk en is interactief met vragen, praktijkcases en discussie.

  → Bekijk event
 • Workshop: Jurisprudentie Awb in het Omgevingsrecht

  7 December, Utrecht

  € 249

  Tijdens deze workshop worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Awb in relatie tot planvorming en vergunningverlening Omgevingsrecht behandeld. Het Omgevingsrecht staat of valt (letterlijk) met een goede toepassing van de Awb en de daarop gevormde rechtspraak. Deze rechtspraak ontwikkelt zich in hoog tempo. Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn om bij te houden. Na afloop van deze workshop bent u weer helemaal “bij”.

  → Bekijk event
 • Actualiteitenmiddag PAS

  12 December, Utrecht

  € 249

  Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en tegelijk enkele kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Mede naar aanleiding van deze kanttekeningen wordt de PAS herzien. De eerste herziening heeft ter inzage gelegen tot en met 7 september 2017. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.

  → Bekijk event
 • Workshop: Integratie van verordeningen in het omgevingsplan

  13 February, Utrecht

  € 249

  Met de omgevingswet wordt een nieuw ‘instrument’ voor gemeenten geïntroduceerd: het omgevingsplan. De gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving – nu nog verspreid over bestemmingsplannen, verordeningen, nadere regelingen en uitvoerings- en aanwijzingsbesluiten – moeten hierin worden geïntegreerd. Maar wat betekent deze opdracht voor gemeentebesturen, waar het betreft de opname en integratie van bestaande verordeningen?

  → Bekijk event
 • Masterclass Regulering van bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan

  15 February, Utrecht

  € 299

  In het omgevingsplan worden bedrijfsactiviteiten gereguleerd. De regels in een omgevingsplan zullen zien op de bescherming van de gezondheid en van het milieu. Hoe zien die regels er straks concreet uit en wat is het verschil de huidige wetgeving. Daarop wordt in deze bijeenkomst nader ingegaan.

  → Bekijk event
 • Workshop: De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking, branchering en de Dienstenrichtlijn

  8 March, Utrecht

  € 249

  De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking, branchering en de Dienstenrichtlijn: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om regels te stellen over de vestiging van detailhandel? Van oudsher is het Nederlandse ruimtelijke ordeningsstelsel gericht op de concentratie van detailhandel in de binnenstad, met uitzondering van perifere detailhandel: winkels als bouwmarkten en tuincentra zijn in het centrum niet gewenst.

  → Bekijk event
 • Workshop (Wind)energie en de Omgevingswet

  15 March, Utrecht

  € 249

  Nederland bevindt zich in een energietransitie. In 2023 moet 16% van de energieproductie op duurzame wijze zijn opgewekt. Voor 2030 geldt een doelstelling van 40%. Bij deze energietransitie speelt het omgevingsrecht een belangrijke rol. Het omgevingsrecht staat echter ook op het punt ingrijpend te veranderen. In 2021 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, milieu, wonen, infrastructuur, natuur en water tot één wet voor de hele leefomgeving.

  → Bekijk event
 • Workshop Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

  15 March, Utrecht

  € 249

  Klimaatadaptatie zal de komende jaren een steeds belangrijker onderdeel worden van de inrichting van de openbare ruimte. Wist u dat alle ingrepen die de gemeente vanaf 2020 doet in het fysieke domein ‘klimaatadaptief’ moeten zijn? En dat gemeenten verplicht zijn een klimaat-stresstest uit te voeren voor eind 2020?

  → Bekijk event
 • Workshop invoeringsstrategieën Omgevingswet

  20 March, Utrecht

  € 249

  De Omgevingswet raakt een groot deel van alle overheidsorganisaties. Wat moeten overheden doen om de implementatie van de Omgevingswet daadwerkelijk in gang te zetten? Daarbij gaat het niet alleen om de instrumentele opgave, maar ook om werkwijzen, samenwerking en cultuur. Welke implementatiestrategieën zijn mogelijk? Hoe betrek je bestuur én medewerkers daarbij? En hoe borg je dit in de organisatie? Dé strategie hiervoor bestaat niet. Maar principes, benaderingen en aanpakken die richting geven wel. Daar gaan we in de workshop mee aan de slag.

  → Bekijk event
 • Workshop Effectuering handhavingsbesluiten

  22 March, Utrecht

  € 249

  Invordering van verbeurde dwangsommen is verplicht. Sinds de invoering in 2009 van de bevoegdheid tot invordering van bestuursrechtelijke handhavingsschulden, is in de rechtspraak gebleken dat aan de invordering, met name van verbeurde dwangsommen, een zwaarwegend gewicht moet worden toegekend. De invordering van handhavingsgeldschulden draagt immers in grote mate bij aan de geloofwaardigheid van het optreden van het bestuursorgaan. Redenen om bij bestuursorganen te zorgen voor een goed verloop van het invorderingsproces.

  → Bekijk event
 • Workshop Omgevingswet en gezondheid

  10 April, Utrecht

  € 249

  In deze interactieve workshop leert u hoe gemeenten, provincies en hun vele adviseurs gezondheid een volwaardige plek kunnen geven in de Omgevingswet. U leert in één middag welke ruimtelijke maatregelen de meeste gezondheidswinst opleveren en hoe u deze kunt opnemen en verankeren in de instrumenten van de Omgevingswet.

  → Bekijk event
 • Workshop Schaarse vergunningen en subsidies

  17 April, Utrecht

  € 249,-

  Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Deze workshop geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde.

  → Bekijk event
 • Workshop: Bouwleges, wat valt er te kiezen?

  15 May, Utrecht

  € 249

  Leges, altijd in het middelpunt van de belangstelling. De pijn van het betalen van de rekening wordt gevoeld aan de hand van meerdere klachten. ‘Enorme’ verschillen in de tarieven tussen gemeenten. Het veelkoppige monster van de kruissubsidie. En het gebruik van de bouwsom als maatstaf waardoor er soms heel hoge aanslagen uitrollen. In de media en ook in de rechtszaal is er voldoende stof te discussie. Hoe zit het nu echt met de leges? En wat zijn de recente oordelen van de rechters? Deze workshop belicht de actualiteiten over de leges voor de omgevingsvergunning. Ook de grondslagen waarop de heffing is gebaseerd inclusief de vraag welke kosten in rekening mogen worden gebracht worden besproken.

  → Bekijk event
 • Online classrooms: Vijf modules, vijf topsprekers ter introductie op de Omgevingswet

  29 November, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event
 • Online classrooms: Introductie op de Omgevingswet - Jan van den Broek (VNO-NCW)

  29 November, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event
 • Online classroom: Omgevingsplan - Hugo Doornhof (AKD Advocaten & Notarissen)

  4 December, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event
 • Online classroom: Milieu in de Omgevingswet - Godert van der Feltz (Van der Feltz advocaten)

  11 December, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event
 • Online classroom: Omgevingsvergunning en procedures in de Omgevingswet - Anne-Marie Klijn (NautaDutilh)

  22 January, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event
 • Online classroom: Grondeigendom in de Omgevingswet - Jelmer Procee (Pels Rijcken)

  29 January, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Sophie van Nierop.

Stuur een mail of bel naar 020–2374701.

Liever een op-maat workshop/cursus?

Omgevingsweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.

→ Lees meer