• Workshop Omgevingswet en gezondheid

  26 September , Utrecht

  € 249

  In deze interactieve workshop leert u hoe gemeenten, provincies en hun vele adviseurs gezondheid een volwaardige plek kunnen geven in de Omgevingswet. U leert in één middag welke ruimtelijke maatregelen de meeste gezondheidswinst opleveren en hoe u deze kunt opnemen en verankeren in de instrumenten van de Omgevingswet.

  → Bekijk event
 • Succesvolle implementatie Stelselwijziging Private Kwaliteitsborging: Quickscan uw organisatie

  3 October , Utrecht

  € 249

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is inmiddels vastgesteld door de Tweede Kamer en in behandeling bij de Eerste Kamer. De invoering van de Wkb zorgt voor een stelselwijziging van aanzienlijke omvang. Kijkend naar de impact op een organisatie moet geconcludeerd worden dat deze stelselwijziging minimaal net zo groot is als die recent heeft plaats gevonden in het sociale domein met het PGB-trekkingsrecht. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden vanaf 1 januari 2019, om te beginnen met ‘Gevolgklasse 1’: eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Na invoering van de Wkb zal nog enige jaren sprake zijn van samenloop met het huidige stelsel voor (vergunningplichtige)bouwwerken, die nog zijn aangevraagd onder het huidige stelsel en die bouwwerken die later onder de Wkb worden gebracht.

  → Bekijk event
 • Workshop: VTH en landelijke handhavingsstrategie

  5 October , Utrecht

  € 249

  In deze workshop maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Deze wet is op 14 april 2016 vastgesteld. Voor veel gemeenten aanleiding om hun regierol op omgevingsdiensten te herijken, het handhavingsbeleid te actualiseren en vergunningenbeleid op te stellen. Met het actualiseren wordt ook de landelijke handhavingsstrategie in positie gebracht. Aanvankelijk was er een directe wettelijke implementatieplicht, nu vloeit die voort uit de wettelijk verankerde kwaliteitscriteria.

  → Bekijk event
 • Actuele jurisprudentie(trends) Omgevingsrecht

  12 October , Utrecht

  € 249,-

  Het Omgevingsrecht is en blijft volop in beweging, zo ook de jurisprudentie binnen dit rechtsgebied. In deze actualiteiten-workshop worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie binnen het Omgevingsrecht behandeld. Het accent ligt op een bespreking van de (relevante) recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over diverse thema’s (in het bijzonder ro, milieu, natuur, water en wabo) binnen het Omgevingsrecht. Na afloop van deze actualiteiten-workshop bent u weer helemaal up-to-date.

  → Bekijk event
 • Workshop: Introductie BAG (2.0)

  12 October , Utrecht

  € 249

  Deze workshop biedt een (hernieuwde) kennismaking met de belangrijkste inhoud en principes van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Hierbij wordt tevens ingegaan op de belangrijkste vernieuwingen rondom deze basisregistratie, zoals deze in de tweede helft van 2017 geïmplementeerd gaan worden. Verder vormt deze basisregistratie ook een belangrijke bron vormt voor het Informatiehuis Ruimte van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

  → Bekijk event
 • Workshop: Introductie BGT

  12 October , Utrecht

  € 249

  Deze workshop biedt een kennismaking met de belangrijkste inhoud van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), zoals deze dit jaar voor heel Nederland beschikbaar komt en ook een belangrijke bron vormt voor het Informatiehuis Ruimte van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

  → Bekijk event
 • Werken met de Omgevingswet

  31 October , Utrecht

  € 249

  Er wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet. Het is belangrijk om nu al stil te staan bij de omvangrijke veranderingen die de wet met zich meebrengt. Tijdens de workshop verkent u de belangrijkste vraagstukken en de context die essentieel zijn voor een effectieve implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.

  → Bekijk event
 • Workshop: Wet Private kwaliteitsborging bouwen

  1 November , Utrecht

  € 249

  In deze interactieve workshop leert u wat het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de praktijk gaat betekenen voor gemeenten, omgevingsdiensten en bouwers. In één middag bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

  → Bekijk event
 • Workshop (Wind)energie en de Omgevingswet

  2 November , Utrecht

  € 249

  Nederland bevindt zich in een energietransitie. In 2023 moet 16% van de energieproductie op duurzame wijze zijn opgewekt. Voor 2030 geldt een doelstelling van 40%. Bij deze energietransitie speelt het omgevingsrecht een belangrijke rol. Het omgevingsrecht staat echter ook op het punt ingrijpend te veranderen. In 2019 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, milieu, wonen, infrastructuur, natuur en water tot één wet voor de hele leefomgeving. De vraag is: Welke impact heeft de Omgevingswet op de energietransitie? Wat gaat er allemaal veranderen en wat zijn de kansen en risico’s voor het ontwikkelen (wind)energieprojecten

  → Bekijk event
 • Kennismarkt Omgevingswet 2017: integraal aan de slag

  7 November , Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

  € 295

  Na een succesvolle eerste editie in 2016, organiseert Omgevingsweb wederom de Kennismarkt Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt van ambtenaren en bestuurders kennis van de wet en de implementatie ervan in de praktijk. Een van de peilers van de wet is om de omgeving als geheel te beschouwen in de besluitvorming. Hierbij is een nauwere samenwerking van verschillende sectorale sporen als natuur, lucht, landschap, bouwen etc. vereist. Bent u al voorbereid? Tijdens de Kennismarkt Omgevingswet geven de partners en experts van Omgevingsweb u graag handvatten voor de implementatie.

  → Bekijk event
 • Workshop Schaarse vergunningen en subsidies

  7 November , Utrecht

  € 249,-

  Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Deze workshop geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde.

  → Bekijk event
 • Workshop Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: een grote verandering?

  9 November , Utrecht

  € 249,-

  In deze workshop komt de inhoud van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet en alle relevante actualiteiten omtrent de behandeling van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aan de orde. Bovendien veel aandacht voor de consequenties voor de praktijk. Deze workshop is bedoeld voor ambtenaren, (juridisch) adviseurs, advocaten en voor hen die werkzaam zijn in de vastgoedsector.

  → Bekijk event
 • Workshop Wet private kwaliteitsborging voor bouwers en aannemers

  14 November , Utrecht

  € 249

  Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep bouwers en aannemers. In deze interactieve workshop wordt aangegeven wat het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de praktijk gaat betekenen voor adviseurs en partijen betrokken bij de uitvoerende bouwer. In één middag leert u wat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), de wetswijzing op de Woningwet, de WABO en het Burgerlijk Wetboek, voor u concreet gaat betekenen.

  → Bekijk event
 • Workshop: Bouwleges, wat valt er te kiezen?

  16 November , Utrecht

  € 249

  Leges, altijd in het middelpunt van de belangstelling. De pijn van het betalen van de rekening wordt gevoeld aan de hand van meerdere klachten. ‘Enorme’ verschillen in de tarieven tussen gemeenten. Het veelkoppige monster van de kruissubsidie. En het gebruik van de bouwsom als maatstaf waardoor er soms heel hoge aanslagen uitrollen. In de media en ook in de rechtszaal is er voldoende stof te discussie. Hoe zit het nu echt met de leges? En wat zijn de recente oordelen van de rechters? Deze workshop belicht de actualiteiten over de leges voor de omgevingsvergunning. Ook de grondslagen waarop de heffing is gebaseerd inclusief de vraag welke kosten in rekening mogen worden gebracht worden besproken.

  → Bekijk event
 • Masterclass Procedures in de Omgevingswet

  21 November , Utrecht

  € 299,-

  Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.

  → Bekijk event
 • Masterclass flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet

  30 November , Utrecht

  € 299

  Deze masterclass biedt zowel overheden als bedrijven inzicht in de verschillende flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet en hoe deze instrumenten in de praktijk kunnen uitwerken. De masterclass beoogt enerzijds het juridisch kader te geven voor de onderwerpen flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte, en anderzijds vanuit de invalshoek van de gebruiker van de wet de keuzes hierin te verkennen.

  → Bekijk event
 • Workshop: Jurisprudentie Awb in het Omgevingsrecht

  7 December , Utrecht

  € 249

  Tijdens deze workshop worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Awb in relatie tot planvorming en vergunningverlening Omgevingsrecht behandeld. Het Omgevingsrecht staat of valt (letterlijk) met een goede toepassing van de Awb en de daarop gevormde rechtspraak. Deze rechtspraak ontwikkelt zich in hoog tempo. Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn om bij te houden. Na afloop van deze workshop bent u weer helemaal “bij”.

  → Bekijk event
 • Actualiteitenmiddag PAS

  12 December , Utrecht

  € 249

  Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en tegelijk enkele kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Mede naar aanleiding van deze kanttekeningen wordt de PAS herzien. De eerste herziening heeft ter inzage gelegen tot en met 7 september 2017. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.

  → Bekijk event

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in

Kennismarkt Omgevingswet 2017: integraal aan de slag

Op 7 november organiseert Omgevingsweb wederom de Kennismarkt Omgevingswet. Krijg de laatste update over de wet van IenM, kies uit tiental workshops waarop u wilt inzoomen of geef u op voor een één op één consult met onze experts.

→ Lees meer

Liever een op-maat workshop/cursus?

Omgevingsweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.

→ Lees meer