X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (2999 resultaten)

Pagina 1 van 300

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (509) Planschade (233) Handhaving (187) Nadeelcompensatie (178) Natuurbeschermingswet (146) Bezwaar en beroep (120) Ladder duurzame verstedelijking (107) Dwangsom (92) Wob (81) Verjaring (80) Onteigening (80) Vergunningvrij bouwen (70) Geluid (68) Relativiteitsvereiste (67) Omgevingsvergunning (67) Evenementen (63) Normaal maatschappelijk risico (60) Belanghebbende (54) Milieu (54) Exploitatievergunning (51) Kruimelafwijking (50) Recreatie (50) Parkeren (49) Natura 2000-gebied (47) Awb (47) PAS (44) APV (44) Bestuursrecht (42) Flora- en faunawet (36) Voorzienbaarheid (35) Erfpacht (35) Stikstof (34) Schadevergoeding (33) Bouwwerk (31) Bouwen (31) Luchtkwaliteit (30) Schaarse vergunningen (30) Drank- en Horecawet (29) M.e.r. (29) Geur (28) Vvgb (28) Waterwetgeving (28) Activiteitenbesluit (27) Plattelandswoningen (26) Deskundigenadvies (26) Bouwbesluit (24) Afval (24) Leges (24) Subsidies (23) Exploitatieplan (22) Afwijken bestemmingsplan (22) Provinciale verordening (22) Seksinrichtingen (22) RO (21) Monumenten (20) Asbest (20) Bodemverontreiniging (20) Bodem (20) Detailhandel (20) Bestuursdwang (19) Intrekken vergunning (19) Overgangsrecht (18) Overheidsaansprakelijkheid (18) Wijzigingsbevoegdheid (18) Bestuursorgaan (18) Staatssteun (17) Bibob (17) Kruimellijst (17) Grondzaken (17) Schaarse vergunning (17) Melding (16) Ammoniak (15) Vertrouwensbeginsel (15) Tijdelijke omgevingsvergunning (15) Dienstenrichtlijn (15) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (14) Horeca (14) Eliminatiebeginsel (14) Beleidsregels (13) Bijbehorend bouwwerk (13) Calamiteit (12) Onrechtmatig handelen (12) Last onder dwangsom (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Spuitzone (12) Beheersverordening (12) Vuurwerkbesluit (11) Invorderingsbeschikking (11) Windenergie (11) Voorwaarde omgevingsvergunning (11) Chw (11) Permanente bewoning (10) Soortenbescherming (10) Leegstand (10) Woonboten (10) Welstand (10) Waterwet (10) Gedogen (10) Vergunningverlening milieu (10) Uitwerkingsplan (10) Tussenuitspraak (10) Verordening ruimte (9) Voorwaardelijke verplichting (9) EVRM (9) Bestuurlijke boete (9) Bodembescherming (9) Gebiedsontwikkeling (8) Onlosmakelijk (8) Mest (8) Overtreder (8) Evidente privaatrechtelijke belemmering (8) Legalisatie (8) Aanleggen (8) Saldering (8) Zienswijze (8) Publicatie (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Short stay (8) Bouwverordening (8) Coffeeshop (8) Stuiting (8) Privaatrecht in omgevingsrecht (8) Maatwerkvoorschriften (7) Nbw-vergunning (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Buitengebied (7) Begunstigingstermijn (7) Aanwijzing (7) Afwijken omgevingsvergunning (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Concurrent (7) Rijksinpassingsplan (7) Relativiteit (7) Anterieure overeenkomst (7) Milieuzone (7) Achtererf (6) Opiumwet (6) Bedrijfswoning (6) Horecabedrijf (6) Bouwleges (6) Landelijk gebied (6) Schade (6) Kappen (6) Milieuvergunning (6) Zelfvoorziening (6) EHS (6) Gemeenteraad (5) Windpark (5) Grondexploitatie (5) Archeologie (5) Woonbestemming (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Aanmaning (5) Watervergunning (5) Veehouderij (5) Natuur (5) Binnenplanse afwijking (5) Erfafscheiding (5) Externe veiligheid (5) Reactieve aanwijzing (5) Natuurbescherming (5) Zonne-energie (4) Inspanningsverplichting (4) Zorgvastgoed (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Passende beoordeling (4) Zonering (4) Wonen en zorg (4) Meststoffenwet (4) Vergunningverlening (4) Plangebied (4) Tracébesluit (4) Ondergeschikte aard (4) Saneringsplan (4) Ruimtelijke plannen (4) Onttrekkingsvergunning (4) Procesbelang (4) Procedure (4) Vaststellingsovereenkomst (4) Aanbesteding (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Gedoogplicht (4) Goede procesorde (4) Bevoegd gezag (4) Gebiedsbescherming (4) BBT (4) Gezondheid (4) Energiebesparing (4) Calamiteitenregeling (4) Sluiting (3) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (3) Causaliteitsvereiste (3) Proactieve aanwijzing (3) Vergistingsinstallaties (3) Drugs (3) Uitwerkingsplicht (3) Gemeentewet (3) Mantelzorg (3) Omgevingswet (3) Omgevingsverordening (3) Hoofdgebouw (3) Proceskostenvergoeding (3) Dieren (3) Erfdienstbaarheid (3) Boswet (3) Fosfaat (3) Milieubeleid (3) Structuurvisie (3) Slopen (3) Staatsteun (3) Mijnbouwwet (3) EPC (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Beginselplicht (3) Herzieningsverzoek (3) Aanvraag (3) Zorg en wonen (3) Huisvestingswet (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Ingebrekestelling (3) Woz (3) Openbare weg (3) Herbestemmen (3) Exploitatieovereenkomst (3) Openbaarheid (3) Habitat (3) Wegenwet (3) Openbaar gebied (3) Beperkte milieutoets (3) Ruimtelijke relevantie (3) Perceel (3) Begrippen (3) Emissierechten (2) Prostitutie (2) Energie (2) Planvergelijking (2) Eliminatie (2) Cultureel erfgoed (2) Revisievergunning (2) Precario (2) Duurzaamheid (2) Relativiteitsbeginsel (2) Hinderwet (2) Concreet zicht op legalisatie (2) Vogelrichtlijn (2) Aanvullende gegevens (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Agrarisch (2) Arbeidsmigranten (2) Witwassen (2) Wijzigingsplan (2) Wijzigen vergunning (2) Beroepschrift (2) Beroepsgronden (2) Beslissing op bezwaar (2) Voorgevel (2) Bestaand gebruik (2) Burenruzie (2) Vertrouwenbeginsel (2) Vergunning (2) Bevi (2) Uitweg (2) Bijzondere omstandigheden (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Terras (2) Termijnoverschrijding (2) Bouwperceel (2) Bouwplan (2) Bouwstop (2) Burenrecht (2) Terinzagelegging (2) Rechtsbescherming (2) Kraken (2) Last onder bestuursdwang (2) Kostenverhaal (2) Neutrale verandering (2) Kennisgeving (2) Flexibiliteit (2) Kadastraal perceel (2) Mitigerende maatregel (2) Legalisering (2) Gebruiksvergunning (2) Hennepkwekerij (2) Inrichting (2) Mijnbouwschade (2) Nge norm (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Ontgronding (2) Ontruiming (2) Geheimhouding (2) Licht (2) Huurovereenkomst (2) Natuurschoonwet (2) Huisvestingsverordening (2) Lozingen (2) Gebrek (2) Volksgezondheid (1) Voorbereidingsprocedure (1) Verweerschrift (1) Vervallenverklaring (1) Grondgebruik (1) Grondgebondenheid (1) Verkeer (1) Grondbeleid (1) Bestaande rechten (1) Verklaring van geen bedenking (1) Verkeersbesluit (1) Voorkeursrecht (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Bestuurlijke lus (1) Gewoon onderhoud (1) Vergoeding in natura (1) Veranderingsvergunning (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Gemeentewet. APV (1) Vooringenomenheid (1) ETS-richtlijn (1) Voorlopige voorziening (1) Bedrijvenlijsten (1) Hersteltermijn (1) Huisrecht (1) Zorgplicht (1) Adviseur (1) IMRO-nummer (1) Zendmast (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Inpassingsplan (1) Woonwagen (1) Ambtshalve voorzien (1) Bebouwde kom (1) Havenbeheersverordening (1) Winkeltijdenwet (1) Windhinder (1) Gronduitgifte (1) Kernenergiewet (1) KOMO (1) Wet natuur (1) Beheerplan (1) Belangenafweging (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Warmtewet (1) Geluidgrenswaarden (1) Grondwet (1) V-stacks (1) Kruimelgevallen (1) Beroepsprocedure (1) Gemeentegrond (1) geluid (1) Uitvoeringsbesluit (1) Drones (1) Riolering (1) Coördinatieregeling Wro (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Renovatie (1) Omgevingsverguning bouwen (1) Dakopbouw (1) Delegatie (1) Reclame (1) Formele rechtskracht (1) Digitaal indienen (1) Drank-en-horecawet (1) Filiaalbenadering (1) Fax (1) Exploitatieverordening (1) Coördinatieregeling (1) Onderhoud (1) Onderzoek (1) Exploitatiekosten (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Eliminatieregel (1) E-mail (1) Permanente-bewoning (1) Europese Richtlijn (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Europese Commissie (1) Emissierichtlijn (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Risicoaanvaarding (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Melkveehouderij (1) Stofhinder (1) Uitsterfregeling (1) Uitrit (1) Bezonning (1) mest (1) Overdrachtsbelasting (1) Tijdelijke verhuur (1) Binnenplanse vrijstelling (1) Tijdelijke bestemming (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Taxatierapport (1) BOP (1) Geen zienswijze (1) Gedoogverklaring (1) Strafrecht (1) Bouwkavels (1) NEN (1) Milieuzonering (1) Staatssteunrecht (1) Bouwkeet (1) Gedeeltelijk weigeren (1) Slopen en melding (1) Nadeelcompenstatie (1) Gebruiksverbod (1) Sexinrichting (1) Brandveilig gebruik (1) Buitenplanse afwijking (1) Schadebesluit (1) Gebruiksmelding (1) Natuurbeschemingswet (1) Gebouw (1) Zwijgrecht (1)