X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (2961 resultaten)

Pagina 1 van 297

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (498) Planschade (230) Handhaving (183) Nadeelcompensatie (171) Natuurbeschermingswet (147) Bezwaar en beroep (122) Ladder duurzame verstedelijking (110) Dwangsom (93) Wob (81) Verjaring (80) Vergunningvrij bouwen (69) Onteigening (68) Geluid (68) Relativiteitsvereiste (66) Omgevingsvergunning (66) Evenementen (64) Normaal maatschappelijk risico (61) Milieu (52) Exploitatievergunning (51) Belanghebbende (51) Kruimelafwijking (48) Recreatie (47) Parkeren (47) Natura 2000-gebied (47) Awb (46) PAS (44) APV (44) Bestuursrecht (42) Flora- en faunawet (36) Erfpacht (33) Stikstof (33) Voorzienbaarheid (33) Geur (32) Schaarse vergunningen (30) Schadevergoeding (30) Vvgb (30) Bouwwerk (30) Activiteitenbesluit (29) Luchtkwaliteit (29) M.e.r. (28) Drank- en Horecawet (28) Bouwen (28) Leges (26) Deskundigenadvies (26) Plattelandswoningen (26) Bouwbesluit (24) Afval (24) Waterwetgeving (23) Subsidies (23) Afwijken bestemmingsplan (22) Seksinrichtingen (22) Asbest (22) Exploitatieplan (22) Provinciale verordening (21) Monumenten (20) Bodem (19) Detailhandel (19) Intrekken vergunning (19) RO (19) Overgangsrecht (19) Bodemverontreiniging (18) Bestuursorgaan (18) Bestuursdwang (18) Schaarse vergunning (17) Overheidsaansprakelijkheid (17) Kruimellijst (17) Grondzaken (16) Dienstenrichtlijn (16) Staatssteun (16) Melding (16) Bibob (16) Ammoniak (15) Wijzigingsbevoegdheid (15) Vertrouwensbeginsel (14) Tijdelijke omgevingsvergunning (14) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (14) Windenergie (13) Bijbehorend bouwwerk (13) Horeca (13) Beleidsregels (13) Eliminatiebeginsel (12) Spuitzone (12) Last onder dwangsom (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Calamiteit (12) Voorwaarde omgevingsvergunning (12) Onrechtmatig handelen (11) Vuurwerkbesluit (11) Invorderingsbeschikking (11) Leegstand (11) Permanente bewoning (11) Chw (11) Tussenuitspraak (10) Bestuurlijke boete (10) Uitwerkingsplan (10) Gedogen (10) Soortenbescherming (10) Beheersverordening (10) Vergunningverlening milieu (10) Welstand (10) Woonboten (10) Mest (9) Voorwaardelijke verplichting (9) Verordening ruimte (9) Publicatie (9) Gebiedsontwikkeling (9) Bodembescherming (9) Evidente privaatrechtelijke belemmering (9) EVRM (9) Saldering (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Stuiting (8) Short stay (8) Onlosmakelijk (8) Maatwerkvoorschriften (8) Privaatrecht in omgevingsrecht (8) Coffeeshop (8) Zienswijze (8) Bouwverordening (8) Legalisatie (8) Overtreder (8) Relativiteit (7) Anterieure overeenkomst (7) Schade (7) Nbw-vergunning (7) Reactieve aanwijzing (7) Waterwet (7) Begunstigingstermijn (7) Rijksinpassingsplan (7) Aanwijzing (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Buitengebied (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Concurrent (6) Opiumwet (6) Milieuvergunning (6) Milieuzone (6) EHS (6) Afwijken omgevingsvergunning (6) Zelfvoorziening (6) Achtererf (6) Bouwleges (6) Aanleggen (6) Landelijk gebied (6) Kappen (6) Watervergunning (5) Binnenplanse afwijking (5) Aanmaning (5) Externe veiligheid (5) Gemeenteraad (5) Bedrijfswoning (5) Archeologie (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Natuur (5) Woonbestemming (5) Veehouderij (5) Windpark (5) Natuurbescherming (5) Horecabedrijf (5) Grondexploitatie (5) Ondergeschikte aard (5) Erfafscheiding (5) Zonering (4) Procedure (4) Aanbesteding (4) BBT (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Wonen en zorg (4) Vergunningverlening (4) Inspanningsverplichting (4) Passende beoordeling (4) Vaststellingsovereenkomst (4) Goede procesorde (4) Procesbelang (4) Ruimtelijke plannen (4) Gedoogplicht (4) Zorgvastgoed (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Gezondheid (4) Tracébesluit (4) Calamiteitenregeling (4) Gebiedsbescherming (4) Zonne-energie (4) Bevoegd gezag (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Onttrekkingsvergunning (4) Energiebesparing (4) Omgevingswet (3) Omgevingsverordening (3) Vergistingsinstallaties (3) Woz (3) Aanvraag (3) Zorg en wonen (3) Openbaar gebied (3) Milieubeleid (3) Uitwerkingsplicht (3) Mantelzorg (3) Openbare weg (3) Openbaarheid (3) Mijnbouwwet (3) Meststoffenwet (3) Dieren (3) Exploitatieovereenkomst (3) Begrippen (3) Structuurvisie (3) Beperkte milieutoets (3) Habitat (3) Proceskostenvergoeding (3) Kostenverhaal (3) Gemeentewet (3) Wegenwet (3) Ruimtelijke relevantie (3) Herbestemmen (3) EPC (3) Saneringsplan (3) Erfdienstbaarheid (3) Fosfaat (3) Boswet (3) Staatsteun (3) Sluiting (3) Proactieve aanwijzing (3) Ingebrekestelling (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Hoofdgebouw (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Perceel (3) Drugs (3) Huisvestingswet (3) Slopen (3) Herzieningsverzoek (3) Terras (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Woonwagen (2) Vertrouwenbeginsel (2) Vergunning (2) Plangebied (2) Voorgevel (2) Relativiteitsbeginsel (2) Revisievergunning (2) Planvergelijking (2) Vogelrichtlijn (2) Terinzagelegging (2) Ontruiming (2) Rechtsbescherming (2) Wijzigen vergunning (2) Termijnoverschrijding (2) Wijzigingsplan (2) Precario (2) Witwassen (2) Uitweg (2) Prostitutie (2) Last onder bestuursdwang (2) Gebruiksvergunning (2) Concreet zicht op legalisatie (2) Inrichting (2) Beroepsgronden (2) Huurovereenkomst (2) Huisvestingsverordening (2) Energie (2) Beslissing op bezwaar (2) Hinderwet (2) Bestaand gebruik (2) Hennepkwekerij (2) Causaliteitsvereiste (2) Kennisgeving (2) Burenruzie (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Bevi (2) Burenrecht (2) Bijzondere omstandigheden (2) Geheimhouding (2) Bouwplan (2) Flexibiliteit (2) Bouwperceel (2) Gebrek (2) Kadastraal perceel (2) Beroepschrift (2) Nge norm (2) Lozingen (2) Neutrale verandering (2) Aanvullende gegevens (2) Natuurschoonwet (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Agrarisch (2) Duurzaamheid (2) Mitigerende maatregel (2) Arbeidsmigranten (2) Eliminatie (2) Mijnbouwschade (2) Cultureel erfgoed (2) Coördinatieregeling Wro (2) Kraken (2) Emissierechten (2) Licht (2) Legalisering (2) Beginselplicht (2) Verkeersbesluit (1) Vervallenverklaring (1) Uitsterfregeling (1) Delegatie (1) Bouwstop (1) Verklaring van geen bedenking (1) Verkeer (1) Verweerschrift (1) Brandveilig gebruik (1) Buitenplanse afwijking (1) Veranderingsvergunning (1) Coördinatieregeling (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Uitvoeringsbesluit (1) Vergoeding in natura (1) Dakopbouw (1) Omgevingsverguning bouwen (1) Bezonning (1) Bouwkeet (1) Wet natuur (1) Adviseur (1) Zorgplicht (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) Zendmast (1) Bebouwde kom (1) Bedrijvenlijsten (1) Beheerplan (1) Belangenafweging (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Winkeltijdenwet (1) Windhinder (1) Beroepsprocedure (1) Bestaande rechten (1) Volksgezondheid (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Warmtewet (1) Digitaal indienen (1) Bezwaar-en-beroep (1) V-stacks (1) Binnenplanse vrijstelling (1) BOP (1) Voorlopige voorziening (1) Voorkeursrecht (1) Vooringenomenheid (1) Bouwkavels (1) Voorbereidingsprocedure (1) Uitrit (1) Emissierichtlijn (1) Transformatie (1) Kernenergiewet (1) Gemeentewet. APV (1) Gewoon onderhoud (1) Grondbeleid (1) Grondgebondenheid (1) Grondgebruik (1) Gronduitgifte (1) Grondwet (1) Havenbeheersverordening (1) Hersteltermijn (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Huisrecht (1) IMRO-nummer (1) Inpassingsplan (1) Permanente-bewoning (1) KOMO (1) Gemeentegrond (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) NEN (1) Onderhoud (1) Onderzoek (1) Natuurbeschemingswet (1) Nadeelcompenstatie (1) Ontgronding (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Kruimelgevallen (1) mest (1) Melkveehouderij (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Reclame (1) Geluidgrenswaarden (1) Drank-en-horecawet (1) Strafrecht (1) Exceptieve toetsing (1) Europese Richtlijn (1) Europese Commissie (1) Staatssteunrecht (1) ETS-richtlijn (1) Stofhinder (1) E-mail (1) Exploitatiekosten (1) Taxatierapport (1) Eliminatieregel (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Tijdelijke bestemming (1) Tijdelijke verhuur (1) Drones (1) Slopen en melding (1) Exploitatieverordening (1) geluid (1) Gedeeltelijk weigeren (1) Renovatie (1) Geen zienswijze (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Gedoogverklaring (1) Riolering (1) Risicoaanvaarding (1) Gebruiksverbod (1) Sexinrichting (1) Gebruiksmelding (1) Gebouw (1) Formele rechtskracht (1) Schadebesluit (1) Filiaalbenadering (1) Fax (1) Zwijgrecht (1)