X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3110 resultaten)

Pagina 1 van 311

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (511) Planschade (238) Handhaving (189) Nadeelcompensatie (176) Natuurbeschermingswet (148) Bezwaar en beroep (124) Ladder duurzame verstedelijking (111) Dwangsom (96) Wob (83) Verjaring (81) Geluid (73) Belanghebbende (72) Vergunningvrij bouwen (70) Onteigening (69) Omgevingsvergunning (67) Relativiteitsvereiste (67) Evenementen (64) Normaal maatschappelijk risico (61) Milieu (55) Kruimelafwijking (55) Exploitatievergunning (51) Parkeren (50) Recreatie (48) Natura 2000-gebied (47) APV (46) Awb (45) PAS (44) Bestuursrecht (43) Flora- en faunawet (42) Schadevergoeding (38) Geur (34) Erfpacht (34) Stikstof (34) Voorzienbaarheid (33) Luchtkwaliteit (32) Bouwwerk (31) Vvgb (31) Leges (31) Schaarse vergunningen (30) Activiteitenbesluit (30) Bouwen (28) Drank- en Horecawet (28) M.e.r. (28) Plattelandswoningen (26) Deskundigenadvies (26) Vertrouwensbeginsel (24) Afval (24) Waterwetgeving (24) Bouwbesluit (24) Asbest (24) Subsidies (23) Monumenten (22) Afwijken bestemmingsplan (22) Provinciale verordening (22) Seksinrichtingen (22) Exploitatieplan (22) Tijdelijke omgevingsvergunning (21) Bestuursdwang (20) Intrekken vergunning (20) Bodem (19) RO (19) Detailhandel (19) Overgangsrecht (19) Wijzigingsbevoegdheid (19) Windenergie (19) Overheidsaansprakelijkheid (18) Bestuursorgaan (18) Bodemverontreiniging (18) Dienstenrichtlijn (17) Kruimellijst (17) Schaarse vergunning (17) Bibob (16) Grondzaken (16) Melding (16) Staatssteun (16) Horeca (16) Ammoniak (15) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (15) Beleidsregels (14) Bijbehorend bouwwerk (13) Voorwaarde omgevingsvergunning (13) Spuitzone (12) Eliminatiebeginsel (12) Omgevingsvergunning bouwen (12) Calamiteit (12) Last onder dwangsom (12) Publicatie (12) Gedogen (12) Onrechtmatig handelen (12) Permanente bewoning (11) Invorderingsbeschikking (11) Evidente privaatrechtelijke belemmering (11) Chw (11) Welstand (11) Vuurwerkbesluit (11) Woonboten (10) Vergunningverlening milieu (10) Bestuurlijke boete (10) Kappen (10) Uitwerkingsplan (10) Beheersverordening (10) Leegstand (10) Tussenuitspraak (10) Soortenbescherming (10) Bodembescherming (9) Voorwaardelijke verplichting (9) Gebiedsontwikkeling (9) Mest (9) Verordening ruimte (9) EVRM (9) Zienswijze (9) Reactieve aanwijzing (9) Bouwleges (9) Bouwverordening (8) Coffeeshop (8) Onlosmakelijk (8) Saldering (8) Schade (8) Stuiting (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Overtreder (8) Short stay (8) Legalisatie (8) Maatwerkvoorschriften (8) Privaatrecht in omgevingsrecht (8) Begunstigingstermijn (7) Nbw-vergunning (7) Rijksinpassingsplan (7) Goede ruimtelijke ordening (7) Anterieure overeenkomst (7) Aanwijzing (7) Concurrent (7) Waterwet (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Relativiteit (7) Buitengebied (7) Opiumwet (7) Milieuzone (6) Achtererf (6) Gezondheid (6) Afwijken omgevingsvergunning (6) Aanleggen (6) Zelfvoorziening (6) Binnenplanse afwijking (6) BBT (6) Milieuvergunning (6) EHS (6) Bedrijfswoning (6) Landelijk gebied (6) Windpark (6) Natuurbescherming (5) Veehouderij (5) Grondexploitatie (5) Externe veiligheid (5) Ondergeschikte aard (5) Gemeenteraad (5) Erfafscheiding (5) Watervergunning (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Horecabedrijf (5) Woonbestemming (5) Aanmaning (5) Archeologie (5) Natuur (5) Tracébesluit (5) Kostenverhaal (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Zorgvastgoed (4) Herbestemmen (4) Inspanningsverplichting (4) Zonering (4) Ruimtelijke plannen (4) Zonne-energie (4) Wonen en zorg (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Procesbelang (4) Procedure (4) Vergunningverlening (4) Passende beoordeling (4) Onttrekkingsvergunning (4) Vaststellingsovereenkomst (4) Aanbesteding (4) Calamiteitenregeling (4) Gedoogplicht (4) Drugs (4) Fosfaat (4) Gebiedsbescherming (4) Goede procesorde (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Energiebesparing (4) Bevoegd gezag (4) Exploitatieovereenkomst (4) Vertrouwenbeginsel (3) Omgevingswet (3) Vergistingsinstallaties (3) Bevi (3) Uitwerkingsplicht (3) Omgevingsverordening (3) Dieren (3) Mantelzorg (3) Proceskostenvergoeding (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Boswet (3) Mijnbouwwet (3) Structuurvisie (3) Milieubeleid (3) Staatsteun (3) Sluiting (3) Slopen (3) Saneringsplan (3) Ruimtelijke relevantie (3) Meststoffenwet (3) Gemeentewet (3) Openbaarheid (3) Herzieningsverzoek (3) Aanvraag (3) Hoofdgebouw (3) Habitat (3) Zorg en wonen (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Huisvestingswet (3) Woz (3) Ingebrekestelling (3) Openbare weg (3) Proactieve aanwijzing (3) Erfdienstbaarheid (3) Perceel (3) Voorlopige voorziening (3) Begrippen (3) EPC (3) Wegenwet (3) Beperkte milieutoets (3) Openbaar gebied (3) Prostitutie (2) Causaliteitsvereiste (2) Concreet zicht op legalisatie (2) Planvergelijking (2) Revisievergunning (2) Relativiteitsbeginsel (2) Eliminatie (2) Duurzaamheid (2) Plangebied (2) Coördinatieregeling Wro (2) Precario (2) Cultureel erfgoed (2) Hennepkwekerij (2) Burenruzie (2) Voorkeursrecht (2) Aanvullende gegevens (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Agrarisch (2) Woonwagen (2) Arbeidsmigranten (2) Witwassen (2) Beginselplicht (2) Wijzigingsplan (2) Wijzigen vergunning (2) Beroepschrift (2) Beroepsgronden (2) Beslissing op bezwaar (2) Voorgevel (2) Burenrecht (2) Vogelrichtlijn (2) Bestaand gebruik (2) Vergunning (2) Uitweg (2) Bijzondere omstandigheden (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Terras (2) Termijnoverschrijding (2) Energie (2) Terinzagelegging (2) Bouwperceel (2) Bouwplan (2) Emissierechten (2) Rechtsbescherming (2) Kraken (2) Nge norm (2) Kadastraal perceel (2) Neutrale verandering (2) Gebrek (2) Mitigerende maatregel (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Mijnbouwschade (2) Last onder bestuursdwang (2) Legalisering (2) Inrichting (2) Gebruiksvergunning (2) Geheimhouding (2) Natuurschoonwet (2) Ontruiming (2) Licht (2) Huurovereenkomst (2) Huisvestingsverordening (2) Lozingen (2) Flexibiliteit (2) Hinderwet (2) Kennisgeving (2) Voorbereidingsprocedure (1) Volksgezondheid (1) Verweerschrift (1) Gemeentewet. APV (1) Vooringenomenheid (1) Vervallenverklaring (1) Overdrachtsbelasting (1) Gemeentegrond (1) Geluidgrenswaarden (1) Bestaande rechten (1) Verklaring van geen bedenking (1) Verkeersbesluit (1) Verkeer (1) Gewoon onderhoud (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Vergoeding in natura (1) Veranderingsvergunning (1) Geen zienswijze (1) Bezonning (1) Gedoogverklaring (1) geluid (1) V-stacks (1) Kruimelgevallen (1) Windparken (1) Havenbeheersverordening (1) Zorgplicht (1) Huisrecht (1) Adviseur (1) Zendmast (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) IMRO-nummer (1) Inpassingsplan (1) Ambtshalve voorzien (1) Bebouwde kom (1) Bedrijvenlijsten (1) Grondwet (1) Winkeltijdenwet (1) Gronduitgifte (1) Beroepsprocedure (1) Windhinder (1) Grondgebruik (1) Beheerplan (1) Grondgebondenheid (1) Wet natuur (1) Belangenafweging (1) Belanghebbend (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Warmtewet (1) Kernenergiewet (1) KOMO (1) Bezwaar-en-beroep (1) Grondbeleid (1) Uitvoeringsbesluit (1) Melkveehouderij (1) Uitsterfregeling (1) Europese Richtlijn (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Renovatie (1) Coördinatieregeling (1) Exploitatieverordening (1) Omgevingsverguning bouwen (1) Reclame (1) Hersteltermijn (1) Dakopbouw (1) Delegatie (1) Exploitatiekosten (1) Exceptieve toetsing (1) Digitaal indienen (1) Drank-en-horecawet (1) Onderhoud (1) Risicoaanvaarding (1) Drones (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Onderzoek (1) Europese Commissie (1) ETS-richtlijn (1) Ontgronding (1) Permanente-bewoning (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Eliminatieregel (1) E-mail (1) Opslag (1) Riolering (1) NEN (1) Uitrit (1) Stofhinder (1) Gedeeltelijk weigeren (1) Transformatie (1) Bijzondere wetten (1) Emissierichtlijn (1) Tijdelijke verhuur (1) Binnenplanse vrijstelling (1) Tijdelijke bestemming (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Taxatierapport (1) BOP (1) Subsidie (1) Gebruiksverbod (1) Strafrecht (1) Bouwerkl (1) Fax (1) Bouwstop (1) Filiaalbenadering (1) Natuurbeschemingswet (1) Formele rechtskracht (1) Buitenplanse afwijking (1) Schadebesluit (1) Brandveilig gebruik (1) Sexinrichting (1) Gebruiksmelding (1) Nadeelcompenstatie (1) Gebouw (1) Slopen en melding (1) Bouwkeet (1) Bouwkavels (1) Staatssteunrecht (1) Zwijgrecht (1)