X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3263 resultaten)

Pagina 1 van 327

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (537) Planschade (244) Handhaving (192) Nadeelcompensatie (178) Natuurbeschermingswet (153) Bezwaar en beroep (127) Ladder duurzame verstedelijking (113) Dwangsom (98) Wob (84) Verjaring (81) Geluid (78) Vergunningvrij bouwen (72) Belanghebbende (72) Onteigening (71) Relativiteitsvereiste (71) Omgevingsvergunning (67) Evenementen (64) Normaal maatschappelijk risico (64) Kruimelafwijking (63) Milieu (57) Parkeren (54) Recreatie (51) Exploitatievergunning (51) Natura 2000-gebied (48) APV (47) PAS (47) Awb (45) Bestuursrecht (45) Flora- en faunawet (43) Schadevergoeding (42) Leges (41) Bouwwerk (36) Geur (36) Voorzienbaarheid (35) Erfpacht (35) Stikstof (34) Luchtkwaliteit (33) Schaarse vergunningen (33) Vvgb (32) Activiteitenbesluit (31) M.e.r. (29) Bouwen (28) Drank- en Horecawet (28) Plattelandswoningen (26) Deskundigenadvies (26) Asbest (26) Bouwbesluit (25) Vertrouwensbeginsel (25) Tijdelijke omgevingsvergunning (25) Afval (24) Waterwetgeving (24) Monumenten (23) Subsidies (23) Seksinrichtingen (22) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (22) Provinciale verordening (22) Afwijken bestemmingsplan (22) Exploitatieplan (22) Bestuursdwang (21) Intrekken vergunning (20) Bodem (20) Windenergie (19) Wijzigingsbevoegdheid (19) Overgangsrecht (19) Overheidsaansprakelijkheid (19) RO (19) Detailhandel (19) Bodemverontreiniging (18) Bestuursorgaan (18) Dienstenrichtlijn (18) Kruimellijst (17) Schaarse vergunning (17) Bibob (17) Melding (16) Horeca (16) Grondzaken (16) Staatssteun (16) Ammoniak (15) Beleidsregels (14) Voorwaarde omgevingsvergunning (14) Invorderingsbeschikking (13) Bijbehorend bouwwerk (13) Omgevingsvergunning bouwen (12) Gedogen (12) Last onder dwangsom (12) Spuitzone (12) Eliminatiebeginsel (12) Publicatie (12) Permanente bewoning (12) Calamiteit (12) Welstand (12) Onrechtmatig handelen (12) Chw (11) Uitwerkingsplan (11) Evidente privaatrechtelijke belemmering (11) Vuurwerkbesluit (11) Beheersverordening (10) Woonboten (10) Voorwaardelijke verplichting (10) Leegstand (10) Bestuurlijke boete (10) Soortenbescherming (10) Mest (10) Kappen (10) Tussenuitspraak (10) Vergunningverlening milieu (10) Gebiedsontwikkeling (9) Legalisatie (9) Overtreder (9) Zienswijze (9) EVRM (9) Opiumwet (9) Bouwleges (9) Verordening ruimte (9) Bodembescherming (9) Reactieve aanwijzing (9) Saldering (8) Schade (8) Fosfaat (8) Gezondheid (8) Goede ruimtelijke ordening (8) Maatwerkvoorschriften (8) Short stay (8) Stuiting (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Bouwverordening (8) Onlosmakelijk (8) Coffeeshop (8) Milieuzone (8) Privaatrecht in omgevingsrecht (8) Waterwet (7) Buitengebied (7) Concurrent (7) Nbw-vergunning (7) Begunstigingstermijn (7) Relativiteit (7) Aanwijzing (7) Rijksinpassingsplan (7) Anterieure overeenkomst (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Milieuvergunning (6) Achtererf (6) Aanleggen (6) Windpark (6) Afwijken omgevingsvergunning (6) Gemeenteraad (6) Aanvraag (6) Landelijk gebied (6) Bedrijfswoning (6) Vertrouwenbeginsel (6) Archeologie (6) BBT (6) Zelfvoorziening (6) Binnenplanse afwijking (6) Erfafscheiding (6) Natuur (6) EHS (6) Procesbelang (5) Aanmaning (5) Grondexploitatie (5) Mijnbouwwet (5) Veehouderij (5) Horecabedrijf (5) Ondergeschikte aard (5) Tracébesluit (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Externe veiligheid (5) Woonbestemming (5) Watervergunning (5) Wonen en zorg (5) Natuurbescherming (5) Mantelzorg (4) Saneringsplan (4) Procedure (4) Inspanningsverplichting (4) Kostenverhaal (4) Ruimtelijke plannen (4) Herbestemmen (4) Onttrekkingsvergunning (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Slopen (4) Precario (4) Passende beoordeling (4) Aanbesteding (4) Zonering (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Bevoegd gezag (4) Exploitatieovereenkomst (4) Zonne-energie (4) Energiebesparing (4) Drugs (4) Vergunningverlening (4) Gedoogplicht (4) Gebiedsbescherming (4) Goede procesorde (4) Zorgvastgoed (4) Vaststellingsovereenkomst (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Calamiteitenregeling (4) Erfdienstbaarheid (3) Perceel (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Meststoffenwet (3) Bevi (3) Sluiting (3) EPC (3) Omgevingsverordening (3) Milieubeleid (3) E-mail (3) Boswet (3) Staatsteun (3) Wijzigen vergunning (3) Openbare weg (3) Voorlopige voorziening (3) Openbaarheid (3) Openbaar gebied (3) Dieren (3) Uitwerkingsplicht (3) Burenrecht (3) Structuurvisie (3) Wegenwet (3) Omgevingswet (3) Proactieve aanwijzing (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Arbeidsmigranten (3) Ruimtelijke relevantie (3) Habitat (3) Proceskostenvergoeding (3) Ingebrekestelling (3) Huisvestingswet (3) Zorg en wonen (3) Herzieningsverzoek (3) Gemeentewet (3) Beperkte milieutoets (3) Geheimhouding (3) Woz (3) Vergistingsinstallaties (3) Hoofdgebouw (3) Begrippen (3) Gebruiksvergunning (3) Beroepsgronden (2) Bouwperceel (2) Bouwplan (2) Brandveilig gebruik (2) Agrarisch (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Burenruzie (2) Aanvullende gegevens (2) Ontruiming (2) Revisievergunning (2) Wijzigingsplan (2) Beroepschrift (2) Beginselplicht (2) Bijzondere wetten (2) Bijzondere omstandigheden (2) Relativiteitsbeginsel (2) Reclame (2) Rechtsbescherming (2) Woonwagen (2) Plangebied (2) Witwassen (2) Planvergelijking (2) Prostitutie (2) Bestaand gebruik (2) Beslissing op bezwaar (2) Uitweg (2) Nge norm (2) Vergunning (2) Gebrek (2) Energie (2) Vogelrichtlijn (2) Causaliteitsvereiste (2) Licht (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Legalisering (2) Last onder bestuursdwang (2) Flexibiliteit (2) Kraken (2) Mijnbouwschade (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Kennisgeving (2) Kadastraal perceel (2) Inrichting (2) Huurovereenkomst (2) Huisvestingsverordening (2) Hinderwet (2) Hennepkwekerij (2) Grondgebondenheid (2) Terras (2) Lozingen (2) Voorgevel (2) Eliminatie (2) Concreet zicht op legalisatie (2) Coördinatieregeling Wro (2) Cultureel erfgoed (2) Neutrale verandering (2) Terinzagelegging (2) Duurzaamheid (2) Termijnoverschrijding (2) Voorkeursrecht (2) Natuurschoonwet (2) Vooringenomenheid (2) Emissierechten (2) Mitigerende maatregel (2) Staatssteunrecht (1) Strafrecht (1) Slopen en melding (1) Vergoeding in natura (1) Transformatie (1) Warmtewet (1) Zorgplicht (1) Sexinrichting (1) Uitrit (1) Veranderingsvergunning (1) Uitsterfregeling (1) windenergie (1) Uitvoeringsbesluit (1) Tijdelijke bestemming (1) Wet natuur (1) Stofhinder (1) Zendmast (1) Taxatierapport (1) Tijdelijke verhuur (1) Verkeer (1) Windhinder (1) V-stacks (1) Verkeersbesluit (1) Verklaring van geen bedenking (1) Windparken (1) Winkeltijdenwet (1) Vervallenverklaring (1) Verweerschrift (1) Voorbereidingsprocedure (1) Volksgezondheid (1) Subsidie (1) Kruimelgevallen (1) Schadebesluit (1) Drones (1) Bouwstop (1) Buitenplanse afwijking (1) Burgerparticipatie (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Coördinatieregeling (1) Dakopbouw (1) Delegatie (1) Digitaal indienen (1) Drank-en-horecawet (1) dwangsom (1) Bouwkavels (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) Eliminatieregel (1) Emissierichtlijn (1) ETS-richtlijn (1) Europese Commissie (1) Europese Richtlijn (1) Exceptieve toetsing (1) Bouwkeet (1) Bouwerkl (1) Exploitatieverordening (1) Belanghebbend (1) Adviseur (1) afval (1) airbnb (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) Ambtshalve voorzien (1) Bebouwde kom (1) Bedrijvenlijsten (1) Beheerplan (1) Belangenafweging (1) belanghebbende (1) BOP (1) Beleid (1) Beroepsprocedure (1) Bestaande rechten (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) bestuursrecht (1) Bezonning (1) Bezwaar-en-beroep (1) Binnenplanse vrijstelling (1) Exploitatiekosten (1) Fax (1) Risicoaanvaarding (1) Onderzoek (1) mest (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Nadeelcompenstatie (1) Natuurbeschemingswet (1) NEN (1) Omgevingsverguning bouwen (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Onderdelenfuik (1) Onderhoud (1) Ontgronding (1) KOMO (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Opschorten beslistermijn (1) Opslag (1) Overdrachtsbelasting (1) Permanente-bewoning (1) Preventieve last onder dwangsom (1) Renovatie (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Riolering (1) Melkveehouderij (1) Kernenergiewet (1) Filiaalbenadering (1) Gemeentewet. APV (1) Formele rechtskracht (1) Gebouw (1) Gebruiksmelding (1) Gebruiksverbod (1) Gedeeltelijk weigeren (1) Gedoogverklaring (1) Geen zienswijze (1) geluid (1) Geluidgrenswaarden (1) Gemeentegrond (1) Gewoon onderhoud (1) Inpassingsplan (1) Grondbeleid (1) Grondgebruik (1) Gronduitgifte (1) Grondwet (1) handhaving (1) Havenbeheersverordening (1) Hersteltermijn (1) Huisrecht (1) Huren (1) IMRO-nummer (1) Zwijgrecht (1)