Energiebesparing

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord uit september 2013. In de gebouwde omgeving zijn er namelijk kansen om te komen tot aanzienlijke energiebesparing. Met het Energieakkoord is onder meer voorgesteld om meer werk te maken van de al bestaande energiebesparingsplicht van art. 2.15 Activiteitenbesluit. Daarnaast geldt ook voor nieuwbouw en – in zijn algemeenheid – de bedrijfsvoering van inrichtingen regelgeving ter beperking en verduurzaming van de energievoorziening.

Energiebesparing is op te delen in de volgende deelonderwerpen:
• Energiebesparingsplicht art. 2.15 Activiteitenbesluit (met zgn. Erkende Maatregelenlijsten);
• Energie Audit;
• EPC-normen Nieuwbouw en Bestaande Bouw;
• Duurzame opwekking (warmte, zonnestroom).

Relevante wetgeving

Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk 5

Elektriciteitswet 1998 Hoofdstuk 5

Warmtewet

Wetvoorstel herziening Warmtewet

Activiteitenbesluit Milieubeheer afdeling 2.6

Activiteitenregeling Milieubeheer art. 2.16 en Bijlage 10

Wet milieubeheer Hoofdstuk 16

Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie Artikel 7

Kamerstukken

Kamerbrief evaluatie Energieakkoord en Nationale Energieverkenning 2016 - bron: Rijksoverheid

Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: «Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie» - bron: Tweede kamer, vergaderjaar 2016-2017, kamerstuk 34582 nr. 2

Voorpublicatie tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (invoering tweede lichting erkende maatregellijsten energiebesparing) - bron: Staatscourant 2016, nr. 34472