Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

Online cursus

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag! On demand

€199,- excl. btw

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan. Met dit webinar bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Ankersmit, Wico Ankersmit, Wico

Online opleiding

Samenwerken onder de Omgevingswet

€447,- excl. btw

Een prikkelende mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden, praktische oefeningen, vragen die je aan het denken zetten, artikelen om nog eens terug te lezen, werkplaten voor je eigen praktijk en persoonlijke testen. Deze cursus heeft alles wat je nodig hebt om jezelf scherp te houden en het vak van samenwerken eigen te maken om zo beter gesteld te staan voor de nieuwe manieren van werken onder de Omgevingswet.

De Jong, Martine De Jong, Martine
26 okt 2020

Opleiding

Opleiding omgevingsadviseur

€3.995,- excl. btw

De Omgevingswet brengt niet alleen andere en minder regels, hij vereist ook een heel andere manier van werken. Andere competenties zijn in de toekomst nodig om succesvol te kunnen zijn. De opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet: na de ‘Wat dan?’-vraag komen in deze opleiding vooral ook de antwoorden op de ‘Hoe dan?’-vraag aan bod.

De Jong, Martine De Jong, Martine
27 okt 2020

Cursus

Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld

€495,- excl. btw

Bij de verkoop en verhuur van vastgoed komen btw en/of overdrachtsbelasting aan de orde. Zo is de vraag of de overdracht van een onroerende zaak wel of niet is belast met btw. En wat de mogelijkheden zijn om hierin te sturen. Wij geven tijdens deze cursus antwoord op bovenstaande vragen.

Rakhan, Jayant Rakhan, Jayant
02 nov 2020

Cursus

Aanbesteden Warmtenetten

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt je inzicht in de stappen die je moet nemen om tot een succesvolle aanbesteding en contractering van warmtenetten te komen. Je krijgt praktische handvatten aangereikt om van ambitie naar uitgevoerd project te komen. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de gewenste mate van invloed van een gemeente op de warmtelevering en welke consequenties dit heeft voor contractsvormen.

Fanauw, Hoppe Fanauw, Hoppe
03 nov 2020

3-daagse cursus

Omgevingsplan (milieu)thema’s

€1.495,- excl. btw

Deze cursus zoomt in op de inbreng van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen in het ruimtelijke planproces bij het maken van het omgevingsplan.

Woudenberg, Fred Woudenberg, Fred
04 nov 2020

3-daagse cursus

Maken van een omgevingsplan

€1.595,- excl. btw

Tijdens de cursus gaat u aan de slag met het werkelijk maken van een omgevingsplan voor een deelgebied. Aan de hand van twee praktijkcases gaat u met behulp van theorie dit fragment omgevingsplan maken.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
05 nov 2020

Cursus

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet

€595,- excl. btw

De cursus start in de ochtend met een uitgebreide behandeling van de jurisprudentie over de afgelopen 30 jaar. Daarnaast zal worden aangegeven of er accentverschuivingen in de jurisprudentie zijn te verwachten bij de invoering van de Omgevingswet.

Vries, Hisse de Vries, Hisse de
05 nov 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

€1.095,- excl. btw

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. Deze basiscursus geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Mathijsen, Roeland Mathijsen, Roeland
09 nov 2020

4-daagse opleiding

Omgevingswet 4-daags

€ 1.795,- excl. btw

Er vele middagen en cursusdagen over de Omgevingswet waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet. Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.

Broek, Jan van den Broek, Jan van den
10 nov 2020

Opleiding

Opleiding Van BWT naar WKB – Toezichthouder

€1.995,- excl. btw

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden over toezicht houden op de bouw, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
12 nov 2020

1-daagse cursus

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen

€ 595,- excl. btw

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen.

Haakmeester, Janike Haakmeester, Janike
12 nov 2020

1-daagse cursus

Geluid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
17 nov 2020

2-daagse cursus

Grondbeleid onder de Omgevingswet

€1.095,- excl. btw

In het stelsel van de nieuwe Omgevingswet wordt het instrumentarium voor grondbeleid ingrijpend herzien. Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor locatieontwikkeling onder de Omgevingswet.

Bouten, Robbin Bouten, Robbin
18 nov 2020

2-daagse cursus

GRP in de Omgevingswet

€995,- excl. btw

Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering en/of stedelijk water kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet. U krijgt inzicht in de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden.

Gabry, Gerwin Gabry, Gerwin
19 nov 2020

Praktijkdag

Generieke ontheffing Wet natuurbescherming

€595,- excl. btw

Op deze praktijkdag wordt stilgestaan bij de ecologische en juridische aspecten van de ‘generieke ontheffing’. Er wordt een mogelijke aanpak van een ontwikkeling geschetst, waarbij wordt toegelicht op welk niveau en op welke wijze ecologisch onderzoek moet plaatsvinden.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
24 nov 2020

Workshop

Kruimelregeling

€295,- excl. btw

In deze workshops worden allereerst de regels nog even kort toegelicht en in context gezet. Vervolgens zullen alle actuele uitspraken van verschillende rechters de revue passeren. Daarna wordt door gegaan naar de uitvoering in de praktijk. De workshops is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases in brengen.

Barendregt, Hans Barendregt, Hans
25 nov 2020

Cursus

Gemeenteraad en Omgevingswet

€299,- excl. btw

In deze middagcursus maakt u vast kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen en de manier waarop de gemeenten voordelen kunnen halen. Niet straks, maar nu al! Want u krijgt als gemeente een stuk meer bestuurlijke afwegingsruimte en burgers krijgen meer invloed op de besluitvorming.

Schoot, Trees van der Schoot, Trees van der
26 nov 2020

1-daagse cursus

Grip krijgen op het omgevingsplan

€595,- excl. btw

Deze cursus behandelt op welke wijze u vanuit visie en beleid een integraal omgevingsplan kunt maken. Hierbij maken we gebruik van voorbeeldplannen, staalkaarten en de bruidsschat.

Geuke, Jan-Willem Geuke, Jan-Willem
03 dec 2020

1-daagse cursus

Onteigening: regels en taxeren

€595,- excl. btw

In deze tweedaagse training wordt de cursist de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt om op een succesvolle manier klimaatadapatie te inplementeren binnen zijn/haar gemeente of regio.

Hagelaars, Joske Hagelaars, Joske
08 dec 2020

1-daagse cursus

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

€595,- excl. btw

Deze cursus gaat in op de juridische spelregels voor andersoortige huisvesting. Na deze cursusdag kent u de spelregels uit de regelgeving en jurisprudentie, weet u waar de kansen liggen voor de huisvesting van bijzondere woonvormen en wat de aandachtspunten daarbij zijn.

Haan, Peter de Haan, Peter de
08 dec 2021

Workshops

BENG en MPG

€499,- excl. btw

Vanaf 1 januari 2021 worden de BENG-eisen de nieuwe eis aan de energieprestatie van gebouwen, deze vervangen de EPC. Samen met de nieuwe eisen wordt ook een nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) geïntroduceerd. In deze workshops leert u wat de verschillen en de overeenkomsten zijn met de huidige methode. Veel blijft het zelfde, maar er zitten enkele adders onder het gras!

Nuiten, Pieter Nuiten, Pieter
10 dec 2020

Middagcursus

Verjaring voor vastgoedprofessionals

€345,- excl. btw

Allereerst wordt stilgestaan bij de theorie. Wat is verjaring en wat is het nut? Vervolgens zal de praktijk steeds verder worden geïncorporeerd aan de hand van vragen als: Wat is goede trouw en waarom is de verkrijging te goeder trouw zo belangrijk ? Kan een (ver)huurder zich op verjaring beroepen?

Leistra, Wiert Leistra, Wiert
08 feb 2021

Cursus

Programma’s Omgevingswet

€595,- excl. btw

Voor een effectieve uitwerking en toepassing van de doelen en ambities uit de integrale en samenhangende omgevingsvisie en omgevingsplan is een integrale en samenhangende vertaalslag nodig in onderliggende programma’s. Deze cursus richt zich op de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking vanuit de omgevingsvisie.

Forkink, Robert Forkink, Robert
04 mrt 2021

Cursus

Toerisme, recreatie en ruimte

€595,- excl. btw

Het doel van de cursus is: de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie. De cursus is opgebouwd uit drie blokken, waarbij er afwisseling is tussen presentaties en opdrachten. De presentaties zullen interactief zijn, dus gericht op het activeren van de kennis van de cursisten.

Riefel, Annemiek Riefel, Annemiek
16 mrt 2021

2-daagse praktijkcursus

Wetgevingstechniek voor omgevingsplannen

€1.095,- excl. btw

Er ligt een grote uitdaging bij de decentrale overheden om hun regelgeving om te zetten naar integrale regels die zijn toegesneden op het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. Om deze opgave tot een succesvol einde te brengen zijn zowel kennis van het nieuwe stelsel als (wetgevings)vaardigheden nodig. Deze 2-daagse praktijkcursus zorgt er voor dat je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen.

Handgraaf, Simon Handgraaf, Simon
30 mrt 2021

1-daagse cursus

Nadeelcompensatie

€595,- excl. btw

Het nadeelcompensatierecht is flink in beweging. Niet alleen is de inwerkingtreding van een nieuw onderdeel van de Awb aanstaande dat specifiek op nadeelcompensatie betrekking heeft (Wet nadeelcompensatie), maar ook in de rechtspraak zijn vele ontwikkelingen. Dit tezamen met steeds meer discussie over de vraag in hoeverre nadeel – en zeker nadeel rechtmatig toegebracht door de overheid – gecompenseerd dient te worden, is aanleiding voor het organiseren van deze cursus.

Jong, Eelco de Jong, Eelco de
08 apr 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Erfpacht

€595,- excl. btw

n deze cursus zal naast de juridische kaders van het erfpachtrecht ook het vaststellen van de canon aan bod komen. Ondanks dat de juridische kaders van het erfpachtrecht worden geschetst, zal jurisprudentie niet worden besproken tenzij de uitspraken relevant zijn voor de basiskennis. In de cursus zal veel gewerkt worden met voorbeelden uit de praktijk om de juridische regels inzichtelijk te maken.

Baljić, Erina Baljić, Erina
11 mei 2021

Workshop

Nieuwe Wet Inburgering

€249,- excl. btw

De verwachting is dat op 1 juli 2021 de nieuwe Inburgeringswet van kracht wordt. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Inmiddels worden de contouren van de nieuwe wet steeds meer duidelijk. De training is vooral bedoeld om betrokken organisaties en medewerkers te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe wet en alle taken en bevoegdheden die hieruit voortkomen.

Donders, Peter Donders, Peter
08 jun 2021

1-daagse cursus

Werken met de Omgevingsvisie

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt gemeenten ook een praktische handleiding voor het zelf maken van een Omgevingsvisie. Dit gebeurt mede aan de hand van het boek Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie, recente theorievorming over (het integrale karakter van) de Omgevingsvisie en vele praktijkvoorbeelden en -ervaringen van visievormingstrajecten in binnen- en buitenland, waaronder die van het genoemde Leertraject Pilots Omgevingsvisie. Er is alle ruimte om ook uw eigen praktijkvoorbeelden en -vragen in te brengen.

Gabry, Gerwin Gabry, Gerwin

E-cursus

Inleiding Omgevingswet

€399,- excl. btw

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt alle wet en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Tijd dus om u voor te bereiden.

Baars, Lukas Baars, Lukas

E-cursus

E-cursus Omgevingsplan

€499,- excl. btw

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Het omgevingsplan wordt een allesomvattend juridisch kader voor de fysieke leefomgeving in gemeenten. Hierin worden juridisch bindende regels en toetsingskaders en waarden opgenomen die al dan niet direct bindend zijn. In de E-cursus worden alle de basiszaken over het omgevingsplan behandeld.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
27 okt 2020

Cursus

Water in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarbij vinden tal van aanpassingen plaats. Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken. Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium.

Handgraaf, Simon Handgraaf, Simon
28 okt 2020

Cursus

Handhaving Wet natuurbescherming

€595,- excl. btw

Nu de Wet natuurbescherming een tijdje in werking is komt ook de handhaving weer meer in de aandacht te staan. Voor wat betreft toezicht en handhaving zijn er verantwoordelijkheden voor zowel gemeentelijke, provinciale als rijkstoezichthouders en handhavers, al dan niet via uitvoeringsdiensten. In deze cursus wordt op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden ingegaan.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
02 nov 2020

Middag-seminar

Versnellen woningbouw: praktische handvatten

€245,- excl. btw

Het woningtekort is nog steeds veel te groot en loopt alleen maar op. Er moet dus echt meer en sneller gebouwd worden. Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door middel van het presenteren van een aantal thema’s en praktijkvoorbeelden, waarmee u morgen al resultaat kunt behalen.

Zeeuw, Friso de Zeeuw, Friso de
03 nov 2020

Masterclass

Sluiten van drugspanden

€299,- excl. btw

In deze cursus wordt er ingegaan op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten. Tijdens de cursus behandelen we omgevingskwaliteit gedurende het gehele visieproces: van inventarisatie tot toetsing van ruimtelijke planontwikkelingen en we gaan op zowel de inhoudelijke- als de procesmatige aspecten van het begrip omgevingskwaliteit.

Grinten, Jan van der Grinten, Jan van der
04 nov 2020

Cursus

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

€595,- excl. btw

In deze cursus gaat u onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht. U krijgt kennis aangereikt over kwaliteitsborging en bekijkt hoe dit van toepassing is op de specifieke situatie in uw gemeente.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
05 nov 2020

3-daagse cursus

Basiscursus Noodrecht en openbare-orderecht

€1.695,- excl. btw

Weinig mensen zijn goed thuis in het noodrecht en het openbare-orderecht. Vaak ontbreekt het overzicht in deze nauw met elkaar verwante rechtsgebieden. In 3 dagen heeft u een compleet overzicht van het juridisch instrumentarium in verschillende verwante rechtsgebieden.

prof. mr. J.G. Brouwer prof. mr. J.G. Brouwer
05 nov 2020

1-daagse cursus

Handhaving onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Aan de hand van een vergelijking tussen enerzijds de huidige wetgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie en anderzijds de Omgevingswet met de aangepaste Awb zullen de wijzigingen in deze cursus worden behandeld. De consequenties zullen worden aangegeven en er wordt u geleerd op een andere manier naar handhavingscases te kijken.

Boer, Jan Boer, Jan
09 nov 2020

Verdiepingscursus

Oplossingsrichtingen na het PAS

€ 595,- excl. btw

Deze verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor. Het accent ligt daarbij op de aanpak en het onderzoek voor veel voorkomende situaties.

Hoekstra, Berend Hoekstra, Berend
10 nov 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Wet natuurbescherming

€1.095,- excl. btw

Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er is gewijzigd vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie. Deze basiscursus gaat een paar stappen verder en dieper.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
12 nov 2020

1-daagse cursus

Gevaarlijke honden als gemeentetaak

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt u een totaalpakket. Naast actieve deelname aan het beantwoorden van de vraag “wat is nu eigenlijk een gevaarlijke hond” wordtingegaan op de repressieve mogelijkheden in individuele gevallen: het beoordelen van een hondenbeet, aanlijnen enmuilkorven, bestuursrecht, strafrecht en een beetje civiel recht, en demogelijkheid om een houdverbod op te leggen.

Boerema, Luuk Boerema, Luuk
16 nov 2020

Middag-seminar

Corona, winterterrassen en overkappingen: wat kan en mag?

€199,- excl. btw

Door vergunningen voor tijdelijke terrasuitbreidingen te verlenen of te verlengen, geven we ondernemers de mogelijkheid om meer bezoekers een plaats te geven tijdens de COVID-19 pandemie. De behoefte aan terrassen is onverminderd hoog maar de periode nu vraagt om maatwerk. In dit middagseminar wordt je kennis aangereikt over de regels, lokale kaders en informatie, jurisprudentie en de toepassing daarvan, die je kunnen helpen je werk goed uit te voeren en je bestuur goed te informeren.

Roumen, Peter Roumen, Peter
17 nov 2020

Workshop

Effectuering Handhavingsbesluiten

€249,- excl. btw

In de workshop wordt u het juridische kader van de invordering geschetst en vervolgens zal met name de praktijk aandacht krijgen. In de workshop worden aan de hand van de wet en de jurisprudentie de kansen en de mogelijkheden behandeld voor een juiste invordering en daarmee effectieve handhaving.

Cup, Peter Cup, Peter
18 nov 2020

1-daagse cursus

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

€595,- excl. btw

Na afloop van de cursus ‘Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's’ bent u op de hoogte van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten.

Franken, Suzanne Franken, Suzanne
24 nov 2020

1-daagse cursus

Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed

€595,- excl. btw

Met het volgen deze cursus bent u in een dag volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het staatssteunrecht, de Wet markt en Overheid en het besluit Markt en Overheid.

Knook, Allard Knook, Allard
24 nov 2020

1-daagse cursus

Permanente bewoning van recreatiewoningen

€595,- excl. btw

De cursus wordt vanuit de praktijk ingestoken. Veel aandacht wordt besteed aan de overwegingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op die manier worden er “richtlijnen” gegeven om succesvol te handhaven, Bij deze cursus is ook eigen inbreng van belang: de deelnemers kunnen van tevoren eigen praktijkcases aanleveren.

Oosterveer, Ruud Oosterveer, Ruud
26 nov 2020

2-daagse training

Klimaatadaptatie: het ontwerpen en borgen van een goed (participatie)proces

€1.295,- excl. btw

In deze tweedaagse training wordt de cursist de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt om op een succesvolle manier klimaatadapatie te inplementeren binnen zijn/haar gemeente of regio.

Nijssen, Pim Nijssen, Pim
30 nov 2020

Middagcursus

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

€345,- excl. btw

Met deze cursus wordt duidelijk wat de wetgever van de verschillende partijen verlangt, maar ook hoe elke partij haar eigen positie kan versterken in de uitoefening van haar taken en het uitvoeren van haar activiteiten. De basis van het volkshuisvestingsrecht wordt behandeld, maar er wordt ook ingegaan op actuele ontwikkelingen.

Groot, Michael de Groot, Michael de
03 dec 2020

1-daagse cursus

Update Awb

€595,- excl. btw

Deze cursus geeft op praktische wijze invulling aan de behoefte aan permanente kennisupdate. Het behandelt alle recente en opvallende wetgeving en jurisprudentie aangaande de Awb. Dit alles bezien vanuit het belang voor de dagelijkse (bestuurs)praktijk. Daarnaast is de cursus bedoeld om in het verleden opgedane kennis een flinke opfrisbeurt te geven.

Krol, Wim Krol, Wim
08 dec 2020

1-Daagse cursus

Grondeigendom in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt u inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid. Ook zal duidelijk worden waar de kansen en bedreigingen van het nieuwe systeem liggen en weet u hoe de nieuwe regelgeving kan toepassen in uw eigen praktijk.

Snoo, Arjen de Snoo, Arjen de
09 dec 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu

€995,- excl. btw

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor vergunningverlening met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de vergunningverleners milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet.

Samuels Brusse – van der Linden, Erika Samuels Brusse – van der Linden, Erika
13 jan 2021

Meerdaagse opleiding

Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser

€3.995,- excl. btw

Vanaf 2022 krijgt Nederland via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een nieuw systeem van kwaliteitsborging. Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
11 feb 2021

1-daagse cursus

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

De komende Omgevingswet heeft veel consequenties voor het regelen van milieu-aspecten in een ruimtelijke context. Dit geldt ook voor luchtkwaliteit en geur. Voor geur kunnen gemeenten ook zelf regels gaan opnemen in het omgevingsplan, dus dit zijn behoorlijke wijzigingen. Tijd om u op de hoogte te stellen van de specifieke consequenties.

Slegers, Tijn Slegers, Tijn
09 mrt 2021

1-daagse cursus

Integratie van regels in het Omgevingsplan

€595,- excl. btw

Deze basiscursus behandelt op praktische wijze alle onderdelen van het nieuwe instrumentarium voor vergunningverlening met betrekking tot milieu. Hiermee geeft deze cursus aan de vergunningverleners milieu input aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
24 mrt 2021

Cursus

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent die relevant zijn voor het beheer van grondwaterkwaliteit. Ook zal de training laten zien hoe overheden samen werk kunnen maken van het beheer van grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet.

Prins, Marieke Prins, Marieke
06 apr 2020

2-daagse cursus

Niet-basistaken Milieu voor gemeenten

€995,- excl. btw

Veel gemeenten houden toezicht op bedrijven. Dat zijn alle inrichtingen exclusief de bedrijven die onder het basistakenpakket van de omgevingsdienst vallen. Het blijkt dat veel gemeenten nog steeds veel taken doen die niet onder de basistaken vallen. Deze cursus geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren.

Mossel, Erik Mossel, Erik
15 apr 2021

Cursus

Basiscursus Wmo 2015

€549,- excl. btw

In deze cursus wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen. Tevens weet u hoe de toegang tot voorzieningen is geregeld, wat onder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt verstaan en wat de compensatieplicht inhoudt.

Bruggeman, Kees-Willem Bruggeman, Kees-Willem
26 mei 2021

1-daagse cursus

Update handhaving omgevingsrecht

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt een update gegeven van de juridische aspecten van handhaving van omgevingsrecht (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, bijzonder bestuursrecht). Het is een praktische cursus voor handhavers die al werkzaam zijn in de praktijk - dus niet voor starters - en gaat over alle vragen waar men in de praktijk van handhaving tegen aan loopt. Het programma is opgebouwd volgens de juridische procedure die bij handhaving wordt doorlopen.

Bloemsma, Ronald Bloemsma, Ronald

E-cursus

Inleiding Omgevingswet + kennisbank Omgevingsweb Professioneel

€499,- excl. btw

Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet. Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal.

Baars, Lukas Baars, Lukas
26 okt 2020

1-daagse cursus

Kostenverhaal in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze cursus biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht. Overeenkomsten en verschillen met de Wro worden behandeld. Uitgebreid wordt stilgestaan bij zowel het model voor integrale als het model voor organische ontwikkeling.

Ram, Theo Ram, Theo
27 okt 2020

Cursus

Update Wob en Wet Open Overheid

€595,- excl. btw

In deze cursus worden de theoretische achtergronden, ontwikkeling en de dagelijkse praktijk van de Wob besproken. Aan de orde komt de vraag hoe bestuursorganen zo legitiem en effectief mogelijk omgaat met de Wob. Wat is de lijn in de jurisprudentie? Er worden praktische handvatten gegeven en er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en eigen praktijkgevallen voor te leggen.

Raat, Caroline Raat, Caroline
29 okt 2020

Cursus

Erfpacht in de praktijk

€595,- excl. btw

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over erfpacht. De praktijk staat voorop: er wordt gekozen voor een praktische insteek, zodat de kennis die wordt verworven onmiddellijk kan worden toegepast. In dit verband is van belang dat niet alleen een juridische insteek is gekozen, maar er ook ruime aandacht wordt geschonken aan het taxeren bij erfpacht.

Bosma, Willem Bosma, Willem
03 nov 2020

2-Daagse cursus

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€1.095,- excl. btw

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
03 nov 2020

Cursus

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze cursus worden de basisbeginselen van planschade uitgelegd. U bent in één dag helemaal op de hoogte van de juridische grondslag voor planschade, de procedure, hoe u planschade kunt beoordelen en de laatste jurisprudentie. Uiteraard is er veel ruimte voor uw eigen praktijkcasus!

Have, Tineke ten Have, Tineke ten
05 nov 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Milieurecht

€1.095,- excl. btw

De Omgevingswet komt er ook aan. Dat duurt nog wel een aantal jaren, dus de huidige regelgeving geldt dus ook nog even. Bovendien gaat een deel van de bestaande systematiek gewoon over in de Omgevingswet, dus het is goed om te weten hoe het nu werkt. Deze basiscursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht.

Broek, Jan van den Broek, Jan van den
05 nov 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

€995,- excl. btw

Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe omgevingswet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
05 nov 2020

1-daagse training

Asbest: juridische aspecten

€595,- excl. btw

De meeste cursussen rond asbest hebben voornamelijk betrekking op de technische aspecten. Deze cursus richt zich juist op de juridische aspecten. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie die van belang zijn voor de gehele asbestketen.

Bekke, Jelle Bekke, Jelle
09 nov 2020

1-daagse cursus

Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de systematiek van milieuzonering nieuwe stijl en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan. Je verkent hoe je in de praktijk bedrijfsmatige activiteiten kan gaan regelen en oefent met praktijkcases de nieuwe systematiek.

Bruinsma, Rein Bruinsma, Rein
10 nov 2020

1-daagse cursus

Regulering (duurzame) energie-infrastructuur

€595,- excl. btw

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de veranderde energiemarkt en de regulering van energienetwerken. U krijgt een goed beeld van de juridische aspecten die bij deze transitie een rol spelen.

mr. drs. Jos Webbink mr. drs. Jos Webbink
12 nov 2020

1-daagse cursus

Basiscursus Afvalstoffenrecht

€595,- excl. btw

Met deze basiscursus bent u in één dag volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht.

Boers, Peter-Arjen Boers, Peter-Arjen
17 nov 2020

Cursus

Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling

€ 595,- excl. btw

Deze cursus beoogt de deelnemers (meer) inzicht te geven in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten. Deelnemers kunnen de opgedane kennis onder meer toepassen bij het onderhandelen over en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten.

Hoekstra, Joost Hoekstra, Joost
17 nov 2020

Cursus

Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Op deze cursusdag wordt eerst ingegaan op de actuele jurisprudentie voor planschade en nadeelcompensatie. Als u weer helemaal bij bent wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in de schaderegeling voor rechtmatig overheidshandelen in de Omgevingswet.

Have, Tineke ten Have, Tineke ten
19 nov 2020

2-daagse cursus

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

€995,- excl. btw

In deze cursus krijgt u een inleiding in het handhavingsrecht. Eerst wordt begonnen met wat bestuursrechtelijke handhaving eigenlijk precies inhoudt en hoe de bestuursrechtelijke handhaving zich verhoudt tot het strafrecht. Behandeld zal worden in hoeverre de bestuursrechtelijke handhaving zich onderscheidt van de strafrechtelijke (en privaatrechtelijke) aanpak.

Schönfeld, Yuval Schönfeld, Yuval
24 nov 2020

1-daagse cursus

Omgevingsplan: juridische tips en trics

€595,- excl. btw

Het omgevingsplan werpt zijn schaduw dus al ver vooruit omdat bijna iedereen er binnen een gemeente mee te maken gaat krijgen. Tijd dus om je op de hoogte te stellen van de juridische merites van dit nieuwe omgevingsplan en de consequenties die het voor u heeft. Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen rond de nieuwe regels voor het omgevingsplan en heeft u voldoende juridische bagage om de implementatie van dit plan ter hand te nemen.

Lam, Tycho Lam, Tycho
24 nov 2020

1-daagse training

Realiseren van wind- en zonneparken

€595,- excl. btw

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Met name de de relevante aspecten van windenergie ontwikkelingen worden toegelicht en op een praktische manier op een rij gezet.

Pigge, Marjolein Pigge, Marjolein
26 nov 2020

Cursus

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

€595,- excl. btw

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Voor zwembaden betekent dit een overstap naar nieuwe regelgeving. Deze nieuwe regelgeving geeft ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar het brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Na afloop van de cursus weet u wat u te doen staat in het kader van de nieuwe Omgevingswet en heeft u handvatten om dit in de praktijk op te pakken.

Vosters, Luc Vosters, Luc
30 nov 2020

1-daagse cursus

Onderhandelen over kostenverhaal

€595,- excl. btw

In deze cursus wordt in de geest van de nieuwe Omgevingswet gefocust op samenwerkingsgericht onderhandelen. Deze vorm van samenwerking is erop gericht om eerst de ‘koek’ te vergroten en pas daarna te (ver)delen.

Hof, John van den Hof, John van den
03 dec 2020

Masterclass

Procedures in de Omgevingswet

€299,- excl. btw

Het eerste deel van de masterclass bestaat uit een presentatie over onder meer de verschillende instrumenten en procedures die in de Omgevingswet en aanvullende regelgeving zijn opgenomen. Na het theoretische gedeelte is het tijd om op een interactieve manier met de onderwerpen aan de slag te gaan. Daarbij zal veel ruimte zijn voor ervaringen en verwachtingen uit de praktijk.

Feenstra, Lieke Feenstra, Lieke
08 dec 2020

1-daagse cursus

Energietransitie in juridisch kader

€595,- excl. btw

De energietransitie is overal en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De wet- en regelgeving faciliteert en volgt deze ontwikkelingen. Na afloop van deze 1-daagse cursus heeft u een goed beeld van de huidige stand van het juridisch kader van de transitieopgave en wat in de toekomst staat te gebeuren.

Slegers, Tijn Slegers, Tijn
10 dec 2020

Middag-seminar

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!

€249,- excl. btw

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht. U kunt gaan afwachten tot 2022, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan.

Egmond, Hajé van Egmond, Hajé van
28 jan 2021

1-daagse cursus

Waterstof: van concept naar uitvoering

€595,- excl. btw

Deze cursus geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof en waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie. We staan stil bij de manieren waarop waterstof nu en in de toekomst wordt gemaakt en wat de gevolgen zijn van de verwachte schaalvergroting in het gebruik van waterstof.

Zwalve-Erades, Jeanine Zwalve-Erades, Jeanine
02 mrt 2021

Cursus

Milieu-effectrapportage 2.0

€1.495,- excl. btw

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders. Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Wijst, Jos van der Wijst, Jos van der
16 mrt 2021

Cursus

Projectbesluit in de Omgevingswet

€295,- excl. btw

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. Wij staan stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces.

Noordhoek, Ineke Noordhoek, Ineke
25 mrt 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Geluid industrielawaai

€1.095,- excl. btw

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Als adviseur, jurist, vergunningverlener en handhaver krijg je geregeld met het aspect geluid te maken. Dan is een zekere basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Huizinga, Rick Huizinga, Rick
07 apr 2021

Cursus

Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden

€595,- excl. btw

Bij de uitoefening van deze publieke taken maken overheden ook ruim gebruik van privaatrecht. Soms hebben overheden de keuze om gebruik te maken van publieke of juist private instrumenten, bijvoorbeeld het maken van een exploitatieplan of het aangaan van een anterieure overeenkomst. Aan het eind van de cursus heeft u onder andere inzicht in de verhouding tussen publiek- en privaatrecht en weet u voor welke taak het publiekrecht verplicht moet worden gevolgd.

Raaijmaakers, Bernadette Raaijmaakers, Bernadette
21 apr 2021

Cursus

Gemeentelijke Aanpak Ondermijning

€595,- excl. btw

Deze training geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent. Met name voor gemeenten heeft deze training een meerwaarde om te kunnen bepalen of men het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium op orde heeft en zo niet, wat men moet doen (implementatie) om dit op orde te krijgen.

Rovers, Frank Rovers, Frank
01 jun 2021

Cursus

Milieu in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Het doel van deze 1-daagse cursus is om u te laten kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieupraktijk. We geven u inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen.

Voogd, Edwin Voogd, Edwin