Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Proeftuinen Aan de slag met de Omgevingswet

Voor overheden die de kansen willen verkennen die de nieuwe wet hen biedt, is er het project Proeftuinen Aan de slag met de Omgevingswet. 1) De Proeftuinen zijn bedoeld voor overheden die willen oefenen met ruimtelijke ordeningskwesties in relatie tot milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid.

Rijksoverheid 1 november 2016

Nieuws & Achtergrond

1)

Aan de slag met de Omgevingswet (docx, 67 kB)

De nadruk ligt daarbij op de themas milieu, gezondheid en (omgevings)veiligheid. Voor initiatieven met een bredere reikwijdte of andere themas is er de '

Praktijkondersteuning Samen aan de slag

' die tot 31 december 2016 loopt.

Ondersteuning van Proeftuinen

Het expertteam Versnellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat klaar om gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGDen te ondersteunen als zij in een Proeftuin aan de slag willen gaan.

Dit expertteam werkt al sinds 2015 succesvol samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder de noemer 'houd het eenvoudig'. Daarbij ondersteunen zij gemeenten in het Ontslakken en Versnellen van gebiedsontwikkelingsprojecten. Bij Ontslakken gaat het om het terugdringen van gemeentelijke regeldruk en hulp bieden bij het vinden van een nieuwe aanpak, met name op het terrein van gebiedsontwikkeling. Bij Versnellen gaat het om (woning)bouwprojecten van bouwbedrijven die vastzitten (anders dan door financiële oorzaken), weer op gang te krijgen. Het expertteam gaat zich nu ook bezighouden met het begeleiden van de Proeftuinen.

Voor deelname aan een Proeftuin geldt een aantal randvoorwaarden en aandachtspunten:

  • Deelnemers krijgen de inzet van deskundigen van het expertteam Versnellen. Die nemen het werk niet over. Maar met hun kennis van zaken, inbreng van ervaring van andere gemeenten, het stellen van kritische vragen en het aandragen van mogelijke oplossingen, brengen zij het project in een aantal sessies en bijeenkomsten verder.

  • Aan de deelnemers wordt cofinanciering aangeboden voor de helft van de totale kosten van het project, tot een maximum van 6.000,- .

  • Het project Proeftuinen Aan de slag met de Omgevingswet loopt t/m 31 december 2017. Er is ruimte voor maximaal12 Proeftuinen. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet maakt in overleg met het expertteam een keuze welke initiatieven worden ondersteund. Hiermee wordt een goede spreiding van onderwerpen nagestreefd.

  • In een oriëntatiegesprek wordt besproken of het initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning door het expertteam.

  • Het bestuur van de overheidsinstantie dat de Proeftuin wil starten moet de aanvraag indienen. Bij de Proeftuin moeten meerdere dagelijks bestuurders betrokken zijn.

  • Een Proeftuin moet een breder bereik hebben dan louter ruimtelijke ordeningskwesties. Ze moet ook gericht zijn op de themas milieu, gezondheid en/of omgevingsveiligheid.

  • In een Proeftuin moet in ieder geval ervaring worden opgedaan wat de consequenties van de Omgevingswet zijn voor bestuurlijke afweging.

  • Deelnemers moeten bereid zijn de opgedane ervaringen met anderen actief te delen (kennisuitwisseling).

Dit traject wordt uitgevoerd door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met het expertteam Versnellen van het ministerie van BZK.

Artikel delen